Opinia biegłego prywatnego

Często to opinia biegłego decyduje o wygranej lub przegranej sprawie w Sądzie.

Gdy dochodzi do sporu stron kontraktu o wykonanie robót budowlanych (lub robót z projektowaniem), opinia biegłego prywatnego pomaga kancelariom prawnym udokumentować roszczenia przed sądem.

Sądy korzystają z usług biegłych. Biegli bardzo często posiłkują się przekonującymi opiniami biegłych prywatnych. Albo odwrotnie – opinia biegłego prywatnego może podważyć opinię powołanego przez sąd biegłego.

Jak widzisz, wszystko sprowadza się do tego, jak rzetelne i przekonujące będzie to opracowanie. Moją specjalnością są czytelne dla wszystkich opinie techniczne odnoszące się do kwestii organizacyjno-gospodarczych.

Są to przede wszystkim:

  • Analizy dotyczące wzrostów cen i kosztów.
  • Analizy opóźnień i ich skutków.
  • Analizy w zakresie robót dodatkowych (ustalanie zakresu i kosztów).

01 _______ OPINIE

Co wpływa na przekonującą rzetelność moich opinii?

Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

Dzięki praktycznej wiedzy o tym, jak planuje się roboty w budownictwie, jestem w stanie ustalić jakie zdarzenia i w jakim stopniu wpłynęły na czas realizacji robót albo określić zakres prac do wykonania i odpowiedzieć na pytanie, co wykracza poza zakres zobowiązania.

Uważnie śledzę aktualne orzecznictwo w Polsce i za granicą

Dzięki temu lepiej rozumiem logikę, jaką kierują się sądy i potrafię do niej dopasować swoje opinie. Śledzenie zagranicznych opracowań pozwala mi przygotować się na sprawy, które dopiero zaczynają się pojawiać w Polsce.

Baza danych rosnących kosztów materiałów i robocizny

Jestem w stanie prześledzić zmiany cen od 1998 roku. Dzięki temu mogę ustalić, co było możliwe do przewidzenia, a co nie. To pozwala na określenie, czy w danej sytuacji doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków, a więc może stanowić podstawę do określenia wymiaru żądania o podwyższenie wynagrodzenia dla wykonawcy.

Przygotowuję rzetelne opinie odpowiadające warunkom IBA

Moje opracowania mają rzetelne podstawy, ponieważ w swojej pracy wykorzystuję znajomość najnowszej literatury polskiej i zagranicznej. Uczestniczę w wielu konferencjach branżowych, gdzie następuje wymiana doświadczeń czołowych ekspertów, dzięki czemu moje opinie odpowiadają oczekiwaniom Sądów, wynikającym z ugruntowanych linii orzeczniczych.

02 _______ CERTYFIKAT

Dlaczego ja?

Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, które jest polskim reprezentantem inżynierskich organizacji międzynarodowych FIDIC i EFCA.

Zostałem wpisany na listę Ekspertów i Rozjemców SIDiR, co jest potwierdzeniem moich kompetencji (ponad 10 lat doświadczenia, uczestnictwo w licznych konferencjach, prelekcje i publikacje) i stałego poszerzania wiedzy (konieczność przedstawiania dowodów na stałe poszerzanie wiedzy, aby nie zostać usuniętym z listy).

Certyfikat niezależnego konsultanta

Moje opinie biegłego były wykorzystywane w negocjacjach, mediacjach, arbitrażu i sporach sądowych. Sprawy organizacyjno-gospodarcze są uniwersalne dla budownictwa. Dlatego moje opinie biegłego przydały się już w następujących branżach:

  • infrastruktura drogowa – autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz ulice,
  • infrastruktura kolejowa,
  • infrastruktura tramwajowa,
  • hydrotechnika – zbiorniki,
  • infrastruktura energetyczna – elektrownie i elektrociepłownie,
  • infrastruktura środowiskowa – oczyszczalnie ścieków,
  • budownictwo kubaturowe – budynki użyteczności publicznej, budynki przemysłowe, usługowe i magazynowe.

03 _______ PRACA

Jak pracuję?

Na postawie wskazanej strategii procesowej zapoznaję się z linią orzeczniczą i określam jakie są oczekiwania Sądów wobec opinii biegłych w sprawach tego rodzaju.

Następnie przedstawiam klientowi listę pytań i dowodów, które należy zgromadzić, do stworzenia opinii. Gdy brakuje dowodów, szukamy argumentów, które pomogą udokumentować okoliczności faktyczne. Finalnie opinia jest opisywana przez pełnomocnika klienta, który przygotowuje pisma procesowe.

Nigdy nie zostawiam klienta z jedną opinią

Zwykle w sporach opinie są przedmiotem ataku strony przeciwnej, która stara się je podważyć. Wtedy może być konieczne opracowanie opinii uzupełniających, uwzględniających nowe dowody w sprawie. W niektórych sprawach np. w arbitrażu konieczne jest przygotowanie prezentacji, wyjaśniającej najważniejsze konkluzje z opinii. Bywa też tak, że biegły prywatny może zostać wezwany w celu przedstawienia wyjaśnień. Możesz liczyć na moją dyspozycyjność oraz wsparcie w każdej z tych sytuacji.

04 _______ SPOTKANIE

Nadal masz wątpliwości?

Chcesz wiedzieć czy opinia biegłego prywatnego pomoże w Twoim przypadku? Potrzebujesz obiektywnej recenzji wykonanej pracy i zebranego materiału?

A gdybyś mógł rozwiać swoje wątpliwości i omówić to na bezpłatnym spotkaniu online, z gwarancją poufności, to czy byś skorzystał?